Gimnazjum w Bobrownikach im. Ziemi Dobrzyńskiej

Statut szkoły

Statut

Gimnazjum w Bobrownikach

 

§1

 1. Gimnazjum w Bobrownikach, zwane dalej „gimnazjum”, jest szkołą publiczną, a jej siedzibą jest miejscowość Bobrowniki.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Bobrowniki. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

§2

Szkoła posiada imię „Ziemi Dobrzyńskiej”.  Zmiana imienia szkoły może nastąpić na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego skierowany do Rady Gminy..

 

§3

Nazwa „Gimnazjum w Bobrownikach imienia Ziemi Dobrzyńskiej” używana jest w pełnym brzmieniu. W korespondencji wewnętrznej dopuszcza się skróty: „Gimnazjum w Bobrownikach” lub „Gimnazjum”.

 

§4

 1. Uczniami gimnazjum są absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej.
 2. Cykl nauki o charakterze ogólnokształcącym trwa 3 lata i umożliwia absolwentom dalsze kształcenie się w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

§5

Uczniowie o deficytach psychofizycznych na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-
-pedagogicznej mogą być objęci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauką zindywidualizowaną na zasadach ujętych w odrębnych przepisach.

 

§6

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawach oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

1)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2)  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań  stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

3)  realizuje cele zapisane w programie wychowawczym szkoły,

4)  umożliwia tworzenie zespołów nauczycielskich,

5)  tworzy wewnątrzszkolny system oceniania uczniów z uwzględnieniem zachowania,

6)  umożliwia organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,

7)  stwarza warunki organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych oraz warunków finansowych szkoły,

8)  w miarę możliwości finansowych oraz organizacyjnych we współpracy z różnymi instytucjami organizuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,

9)  współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie poradnictwa i specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom.

 

§7

Rodzice mają prawo do:

1)    znajomości  zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

2)    znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3)    uzyskiwania porad i informacji w sprawie własnych dzieci.

 

§8

 1. Szkoła opracowuje i wdraża program wychowawczy.
 2. Program wychowawczy szkoły przyjmuje do realizacji rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

§9

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.
 2. Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz w trakcie wycieczek szkolnych:

1)    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania dyrektora    szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Po skończonych zajęciach nauczyciel winien zadbać o pozostawienie przez uczniów porządku w miejscu pracy i nauki;

2)    podczas zajęć poza terenem gimnazjum pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych kierownik wycieczki wraz z opiekunami;

3)    w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego harmonogramu z zastrzeżeniem, że  za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo. W przypadku uzyskania informacji od nauczyciela pełniącego zastępstwo za nieobecnego nauczyciela o nałożenia się dyżurów nauczyciela dyżurującego wskazuje dyrektor szkoły;

4)    w przypadku nagłego zachorowania ucznia /zasłabnięcia/ nauczyciel powinien udzielić pierwszej pomocy, wezwać pogotowie ratunkowe (lekarza) oraz rodziców dziecka;

5)    organizując wycieczkę, nauczyciel powinien przypomnieć zasady bezpieczeństwa i higieny. Wycieczka powinna się rozpocząć i zakończyć się zbiórką przed szkołą. Na pisemną prośbę rodziców dopuszcza się zabranie dziecka z wyznaczonego miejsca lub pozostawienie dziecka we wskazanym przez nich miejscu.

 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę oraz dyskotek szkolnych sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
 2. Budynek szkoły objęty jest systemem monitoringu wizyjnego.

 

§10

 1. Zasady organizacji wycieczek oraz imprez organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.
 2. W czasie pozalekcyjnym nauczycielowi nie wolno zorganizować wycieczki, imprezy z młodzieżą gimnazjum bez zgody dyrektora szkoły.

 

§11

Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

 

 

§12

 1. Szczegółowe zasady oceniania w szkole, w tym zachowania określa szkolny system oceniania.
 2. Zmian w szkolnym systemie oceniania dokonuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§13

Organami szkoły są:

1)  dyrektor  szkoły,

2)  rada pedagogiczna,

3)  rada rodziców,

4)  samorząd uczniowski.

 

 

§14

 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Wójt Gminy w Bobrownikach zgodnie z przepisami wynikającymi z ustaw.
 2. Dyrektor kieruje powierzoną mu placówką, a w szczególności:

1)   reprezentuje ją na zewnątrz,

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)   tworzy odpowiednie warunki do realizacji statutowych zadań szkoły,

4)    realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)   wykonuje pracę administracyjną i prowadzi związaną z tym dokumentację szkolną,

7)   zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

8)   przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

9)   występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz  pozostałych pracowników szkoły,

10)   dokonuje oceny pracy nauczycieli,

11)   powołuje przewodniczących zespołów nauczycielskich,

12)   dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

13)   kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum.

 1. W wykonywaniu swoich obowiązków dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, organami samorządu uczniowskiego, rodzicami, a w szczególności:
  1) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
  2) składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły,
  3) udziela radzie rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

 

§15

 1. Nauczyciele pracujący w Gimnazjum wchodzą w skład rady pedagogicznej.
 2.  Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, a jej przewodniczącym jest dyrektor  szkoły.
 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzenie planów pracy oraz programów szkoły,

2)    zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

6)     inicjowanie przeniesienia  ucznia do innego gimnazjum,

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

1)    szkolny zestaw programów,

2)    organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

3)    projekt planu finansowego gimnazjum,

4)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

5)    propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6)    powierzenie nauczycielom opieki nad pomieszczeniami szkolnymi, organizacjami młodzieżowymi, kołami zainteresowań, zespołami terapii pedagogicznej itp.,

7)    w innych sprawach, z którymi zwróci się dyrektor  szkoły.

 1. Rada pedagogiczna pracuje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest niezgodna z przepisami prawa, powiadamiając o tym Wójta Gminy oraz Kuratora Oświaty.

 

§16

 1. W Gimnazjum w Bobrownikach może być powołana rada szkoły.
 2.  Do chwili powołania rady szkoły jej zadania wykonuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 3. Do przejętych kompetencji należy:

1)     uchwalenie zmian w statucie szkoły,

2)     rozwiązywanie spraw wewnętrznych szkoły,

3)     w sytuacji zagrażającej realizacji statutowych zadań występowanie do dyrektora    gimnazjum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w szkole,

4)     organizowanie pomocy szkole w celu zapewnienia właściwych warunków pracy pod względem dydaktycznym, technicznym i higieniczno-sanitarnym.

 

§17

 1. Organem reprezentującym uczniów w Gimnazjum jest samorząd uczniowski.
 2. Samorząd uczniowski funkcjonuje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, zgodnym ze statutem Gimnazjum,  zatwierdzonym przez dyrektora Gimnazjum.
 3. Ustala się zakres kompetencji i uprawnień samorządu uczniowskiego:

1)       prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

2)       prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie rodziców, radzie pedagogicznej, dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, o których mowa w §36;

3)       prawo do organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;

4)       prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, z zastrzeżeniem, że materiały tam zawarte nie będą naruszać niczyjej godności. Przed ukazaniem się gazeta powinna uzyskać pozytywną opinię opiekuna, o którym mowa w ust.3 pkt.1;

4. Pisemne wnioski, o których mowa w ust.3 pkt.2. wraz z motywacją  powinny zostać rozpatrzone przez właściwy organ w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, a wnioskodawca powiadomiony ustnie bądź pisemnie (w przypadku negatywnej decyzji) o rozstrzygnięciu sprawy.

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy wnioskodawca w ciągu 7 dni ma prawo do pisemnego umotywowanego odwołania  za pośrednictwem dyrektora szkoły do komisji, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu każdego z organów Szkoły oraz pedagog szkolny.

6. Komisję, o której mowa w ust. 5. powołuje dyrektor szkoły w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

7. Komisja rozstrzyga większością głosów w obecności co najmniej ¾ składu. W przypadku jednakowej liczby głosów głos dyrektora szkoły jest decydujący.

8. Od decyzji komisji odwołanie nie przysługuje.

 

§18

 1. Organem reprezentującym w szkole rodziców uczniów jest rada rodziców.
 2. Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze statutem szkoły.
 3. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu wybranym spośród klasowych rad rodziców (tzw. trójek klasowych).
 4. Rada rodziców wspiera działalność gospodarczą gimnazjum i może gromadzić środki pieniężne na ten cel pochodzące z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.
 5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora    szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum, które są rozpatrywane w trybie §17 ust.4-8.
 6.  Kompetencje rady rodziców:

           1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania               o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania                o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.6 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

§19

 1. Określa się zasady współdziałania organów Gimnazjum:

1)    wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji;

2)    rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski;

 1. Sprawy sporne między organami Szkoły nieujęte w regulaminach  rozstrzyga komisja na podstawie pisemnego umotywowanego wniosku skierowanego do dyrektora szkoły bądź w przypadku dyrektora    skierowanego do przewodniczącego komisji, złożona z:

1)    dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, w tym pedagoga szkolnego,

2)    po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na terenie Szkoły,

3)    przewodniczącego rady rodziców bądź rady szkoły,

4)    dyrektora  szkoły,

5)    jednego przedstawiciela organu prowadzącego.

 1. Komisję powołuje dyrektor szkoły w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku. Pisemnie powiadamia członków komisji oraz strony sporu o terminie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, 2, 5 wskazują właściwe organy.
 3. Przewodniczący komisji wyłaniany jest większością głosów spośród członków komisji.
 4. Obrady komisji mogą się odbyć w obecności ¾ członków i są protokołowane.
 5. Komisja rozstrzyga po wysłuchaniu stron sporu.
 6. Decyzja komisji jest ostateczna po przyjęciu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem ust. 9. Odwołanie od niej nie przysługuje.
 7. Strony zainteresowane, będące bezpośrednio w sporze, nie mają prawa do głosowania.

10.  Konflikty między nauczycielem a uczniem rozwiązuje wychowawca klasy bądź na wniosek wychowawcy dyrektor szkoły, a jeśli konflikt dotyczy ucznia z wychowawcą klasy dyrektor  szkoły.

1)    Od orzeczenia dyrektora służy pisemne umotywowane odwołanie do komisji, o której mowa w §17 ust. 5.

2)    Od orzeczenia wychowawcy służy pisemne umotywowane odwołanie do dyrektora  szkoły

11.  Konflikty między nauczycielami rozwiązuje dyrektor szkoły. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu strony mogą odwołać się do komisji, o której mowa w ust.2.

12.  Konflikty między nauczycielami a rodzicami rozstrzyga dyrektora szkoły. Strony mogą się odwołać od decyzji na zasadach określonych w ust. 2.

 

§20

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych oraz przerw w ciągu roku szkolnego określa Minister Edukacji Narodowej.

 

§21

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów.
 2. Zasady tworzenia oddziałów określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§22

 1. Oddziały dzielone są na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 2. W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach wyżej wymienionych można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego  prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§23

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

§24

W gimnazjum mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy na zasadach ujętych w odrębnych przepisach.

 

§25

1.  W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna dostępna uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2.  Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.

3.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)     gromadzenie i opracowywanie zbiorów, uwzględniając potrzeby szkoły,

2)     umożliwienie korzystania ze zbiorów osobom wymienionym w ust. 1.  w bibliotece i poza biblioteką,

3)     prowadzenie dokumentacji,

4)     prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w oddziałach.

 

§25a

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę.

2.  Maksymalna liczba uczniów pozostających w świetlicy pod opieką jednego nauczyciela wynosi 26 osób.

 1. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy.

 

§26

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez dyrektora    szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny Gimnazjum uwzględnia w szczególności:

1)     liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2)     liczbę nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

3)     ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

 1. Na podstawie zatwierdzonego przez Wójta arkusza organizacji  dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 

§27

 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora  .
 2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego Szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

 

§28

 1. W gimnazjum zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy obsługi.
 2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

§29

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)    dbanie o bezpieczeństwo uczniów,

2)    przestrzeganie regulaminu pracy placówki,

3)  w miarę możliwości poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju, zdolności i zainteresowań,

4)  rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych,

5)  odpowiedni dobór i prawidłowe realizowanie programów nauczania i dążenie do jak najlepszych wyników swej pracy,

6)  dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

7)  bezstronne, obiektywne i jawne ocenianie uczniów,

8)  pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

9)  współpraca z domem rodzinnym uczniów,

10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 

§30

 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a)    wybór i uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania,

b)   opracowanie przedmiotowych systemów oceniania uczniów,

c)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d)   współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,

e)    opiniowanie szkolnych autorskich programów nauczania.

 

 

§31

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)    organizacja zespołu klasowego,

2)    kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa między uczniami,

3)   współpraca ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w dany oddziale w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów dydaktyczno – wychowawczych,

4)    współpraca z rodzicami, informowanie o efektach nauki i zachowaniu ich dzieci,

5)    organizowanie procesu orientacji zawodowej,

6)    organizowanie samorządnej działalności uczniów,

7)    ustalanie oceny zachowania zgodnie z obowiązującym szkolnym systemem oceniania,

8)    czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

9)    prowadzenie określonej odrębnymi przepisami dokumentacji.

 1. Kontakty z rodzicami winny mieć częstotliwość wynikającą z potrzeb w tym zakresie podczas wywiadówek bądź spotkań indywidualnych. Informacje o spotkaniach powinny zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym danej klasy.

 

§32

1. Wychowawcy oddziałów klasowych tworzą zespół wychowawczy.

2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez dyrektora    przewodniczący zespołu.

3. Zadania zespołu wychowawczego wynikają z planu pracy szkoły oraz bieżących potrzeb.

 

§33

 1. W szkole  jest zatrudniony pedagog.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2)  określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)  podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)  wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6)  planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7)  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§34

 1. Dyrektor  szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum.
 2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się w pierwszej kolejności absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 3.   Uczniów spoza obwodu na wniosek ich rodziców (prawnych opiekunów) przyjmuje się, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 4.  O przyjęciu kandydatów spoza obwodu decydują następujące kryteria:

                               a)   co najmniej poprawna ocena zachowania;

                              b)   osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia, z zastrzeżeniem ust. 4., na podstawie:

1)     świadectwa ukończenia klasy programowo niższej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2)     świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 1. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
 2. Jeżeli w klasie lub w semestrze, na który uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:

      1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

 3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

8.   Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora    szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  innej szkoły.

 

§ 35

 1. W gimnazjum uczeń spełnia obowiązek szkolny.
 2. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18-ego roku życia.
 3. Po osiągnięciu przez ucznia osiemnastego roku życia rada pedagogiczna może skreślić go z listy uczniów Szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 4. Skreślenie, o którym mowa w ust.3. ma formę decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku długotrwałego uchylania się od spełniania obowiązku szkolnego trwającego ponad 30 dni dyrektor  szkoły powiadamia o tym fakcie organ prowadzący szkołę.

 

§35a

 1. Dyrektor gimnazjum może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
 3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
 4. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.
 5. Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

 

§36

Uczeń ma prawo do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)     do swobody myśli, sumienia, wyznania,

3)     poszanowania godności i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4)     rozwijania zdolności, zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę,

5)     do informacji o własnych ocenach,

6)     korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki na warunkach i zasadach określonych przez Szkołę,

7)     wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 

§37

 Uczeń korzysta z przywilejów:

1)     może uczestniczyć w wycieczkach i biwakach organizowanych przez szkołę,

2)     może reprezentować szkołę w zawodach sportowych oraz innych konkursach na różnych szczeblach,

3)    może brać udział w dyskotekach, imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę,

4)    może uczestniczyć w konkursach, turniejach organizowanych przez szkołę dla własnych uczniów.

 

§38

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1)     postępowania w sposób uczciwy, prawy, prawdomówny:

a)    doceniać zaufanie w kontaktach z ludźmi i starać się na nie zasłużyć,

b)    rozumieć złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, a w przypadkach konfliktowych wybierać drogę szczerości i prawdomówności;

2)     rzetelnego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez:

a) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych organizowanych przez Szkołę,

b)   korzystanie z różnych źródeł informacji,

c)    stawianie sobie celów wymagających pomysłowości i konsekwencji w działaniu;

3)     przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, a w szczególności:

a)   szanować mienie szkoły i mienie wszystkich osób w niej przebywających,

b)  ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,

c)    szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze;

d)   właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz pozostałych uczniów.

4)     zachowania się na terenie szkoły i poza nią w sposób odpowiedzialny, a w szczególności:

a)    przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,

b)   podporządkowania się  zaleceniom dyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

c)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

d)   unikania zagrożeń związanych z uzależnieniami,

e)    nieprzeszkadzania w trakcie prowadzonych zajęć edukacyjnych.

       5)  dbania o schludny wygląd i noszenia odpowiedniego stroju na zasadach ujętych poniżej:

                a) strój: schludny w stonowanych barwach;

b) wygląd zewnętrzny: włosy w kolorze naturalnym, bez makijażu, krótkie niemalowane paznokcie;

c) dopuszcza się noszenie kolczyków przez dziewczęta (po jednym kolczyku w każdym uchu).

6) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w następującym terminie i formie:

a) w przypadku nieobecności na zajęciach edukacyjnych nieobecność należy usprawiedliwić poprzez okazanie pisemnego zwolnienia od rodziców lub zaświadczenia lekarskiego najpóźniej w trzy dni  po powrocie do szkoły;

b) ucznia można zwolnić z zajęć edukacyjnych  na pisemną, telefoniczną, ustną prośbę rodziców przedstawioną nauczycielowi, wychowawcy w dniu, w którym odbywają się te zajęcia;

c) w przypadku nieprzekazania  usprawiedliwienia / zwolnienia w określonym terminie i formie nieobecność będzie traktowana jako nieobecność nieusprawiedliwiona;

d) w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości informacji usprawiedliwiającej nieobecność ostateczna decyzja o jej uznaniu należy do wychowawcy klasy.

 1. Ucznia obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania i sprzedaży środków psychotropowych i odurzających.
 2. Uczniowi nie wolno wnosić na teren szkoły niebezpiecznych przedmiotów (takich jak noże, kastety, pistolety itp.) oraz narkotyków, alkoholu, tytoniu pod groźbą kar, o których mowa w §40 z zastrzeżeniem ust.4.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie bądź w plecaku niebezpieczne przedmioty, narkotyki, alkohol dyrektor, wychowawca lub nauczyciel może wezwać policję.
 4.  Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych na terenie gimnazjum. Urządzenia powinny być wyłączone na czas uczestnictwa w zajęciach. W przypadku złamania zakazu nauczyciel ma obowiązek zatrzymać urządzenie i przekazać je osobiście rodzicom.

 

§39

 1. Ucznia można nagrodzić za: osiągnięcia w nauce, wzorowe  zachowanie, pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły.
 2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

2) pochwała dyrektora wobec uczniów Szkoły,

3) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora  do rodziców,

4) dyplom uznania od dyrektora,

5)   nagroda rzeczowa dyrektora,

6)   dodatnie punkty zgodnie ze szkolnym systemem oceniania zachowania.

 

§40

Za nieprzestrzeganie swoich obowiązków uczeń może być ukarany:

1)     Upomnieniem ustnym lub naganą pisemną wychowawcy klasy;

2)     Upomnieniem ustnym lub  pisemną naganą dyrektora    Gimnazjum;

3)     Czasowym zawieszeniem prawa do korzystania z przywilejów, o których mowa w §37;

4)     przeniesieniem do równoległej klasy;

5)     obniżeniem oceny semestralnej bądź końcoworocznej zachowania do najniższej z przewidzianych włącznie;

6)      przeniesieniem do innego gimnazjum po uzyskaniu zgody Kuratora,

7)     ujemnymi punktami zgodnie ze szkolnym systemem oceniania zachowania.

 

§41

 1. Kary przewidziane w §40 pkt.1 i 7 nakłada wychowawca klasy za nierespektowanie zapisów §38 ust.1 pkt. 1-4.
 2. Kary przewidziane w §40 pkt.2,3,4,6 nakłada dyrektor szkoły na umotywowany wniosek wychowawcy klasy bądź z własnej inicjatywy za rażące nierespektowanie zapisów §38 ust.1 pkt.1, 2a, 3a,c, 4a,b,c oraz ust.2.
 3. Rada pedagogiczna zwykłą większością głosów może zobligować wychowawcę klasy do zastosowania kary przewidzianej w §40 pkt.5, jeśli uczeń w szczególnie rażący sposób złamał postanowienia §38 ust.1 pkt.3a, pkt4. bądź ust.2.
 4. Informacje o karach wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego klasy.
 5. O  karach wychowawca informuje rodziców.
 6. W przypadku kar, o których mowa w §40 pkt. 3,4 wykonanie kary może być zawieszone na okres do pół roku, jeżeli uczeń uzyska poparcie: samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej lub rady rodziców. Po tym okresie kara zostaje uznana za niebyłą.
 7. W przypadku nierespektowania zapisów prawa szkolnego podczas trwania zawieszenia kara zostaje odwieszona.
 8. W przypadku drastycznych chuligańskich wybryków dyrektor szkoły powiadamia sąd dla nieletnich.

 

§42

Uczeń bądź jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od kar przewidzianych w §40  oraz od nagród przewidzianych w §39 ust.2. na zasadach określonych w §43.

 

§43

 1. Odwołanie od kar, o których mowa w §40 pkt.1, 5 i 7:

1)    od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie na piśmie wraz z uzasadnieniem mogą wnieść rodzice ucznia bądź uczeń w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1.

2)    Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora    jest ostateczne.

 1. Odwołanie od kar, o których mowa w §40 pkt.2,3,4,6:

1)    Od kar nakładanych przez dyrektora    przysługuje pisemne umotywowane odwołanie do komisji w skład której wchodzą:

a)    Dyrektor szkoły jako przewodniczący,

b)   przedstawiciel rady pedagogicznej uczący ucznia,

c)    przewodniczący rady rodziców,

d)   przewodniczący samorządu uczniowskiego,

e)    wychowawca klasy

f)    pedagog szkolny.

2)    Wniosek, o którym mowa w ust.2. pkt.1 mogą złożyć rodzice ucznia bądź sam uczeń do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o karze, o której mowa w ust.2.

3)    Komisję, o której mowa w ust. 2. pkt 1. powołuje dyrektor    szkoły w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

4)    Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

5)    Posiedzenia komisji są protokołowane.

 1. O podjętych decyzjach dyrektor szkoły powiadamia listownie zainteresowanych.

 

§44

 1. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły, po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty, jeżeli:

1)    uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa;

2)    uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających bądź psychotropowych uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę;

3)    dopuścił się drastycznych chuligańskich wybryków wobec nauczycieli, kolegów, personelu szkoły.

 

§45

 1. Gimnazjum dąży do zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa,  ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez realizację szkolnego programu profilaktyki, który jest załącznikiem do statutu szkoły.
 2. Cele ogólne programu profilaktycznego:

1)    wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów i ich rodziców,

2)    uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego,

3)    wyrównywanie braków kulturowych,

4)    pomaganie w wyrównywaniu czynności społecznych i emocjonalnych,

5)    zmniejszenie zagrożeń.

 1. Program, o którym mowa w ust. 1. dopuszcza do realizacji rada pedagogiczna po zaopiniowaniu przez radę rodziców.

 

§46

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§47

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§48

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§49

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Radę Pedagogiczną na wniosek organów Gimnazjum zgodnie z §16 ust.2.

 

§50

Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2011 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wycichowski
Ilość wyświetleń: 2504
04 maja 2011 11:31 (Andrzej Wycichowski) - Zmiana treści zakładki.
02 maja 2011 11:18 (Andrzej Wycichowski) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl